CULTURE MOVES EUROPE – VÝZVA PRO HOSTITELSKÉ ORGANIZACE

JAKÉ JSOU CÍLE VÝZVY?

Rezidenční akce Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu organizacím a právnickým osobám v zemích programu Kreativní Evropa. Účelem grantu je přivítat v prostorách hostitelských organizací zahraniční umělce a kulturní profesionály za účelem realizace rezidenčního projektu.

Kreativní Evropa chce prostřednictvím tohoto grantu podpořit úsilí o mezinárodní zviditelnění organizací, ať už těch zavedených, nebo těch, které byly založeny teprve nedávno.

Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek do třetí výzvy je 15. května 2024, další výzva bude následovat.

Zároveň bychom vás rádi upozornili na výzvu Culture Moves Europe pro individuální mobilitu. Uzávěrka této výzvy je 31. května 2024. Podrobnosti naleznete zde.


PRO KOHO JE VÝZVA URČENA?

Rezidenční akce se zaměřuje na organizace a právnické osoby (např. neziskové, soukromé, veřejné subjekty, nadace atd.), které působí v těchto odvětvích:

 • architektura,
 • kulturní dědictví,
 • design a módního návrhářství,
 • literatura,
 • hudba,
 • scénická umění,
 • výtvarné umění.

Zúčastnění umělci a kulturní pracovníci musí mít legální pobyt v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa, která se musí lišit od země hostitelské organizace. Seznam zemí Kreativní Evropy najdete zde.


JAKÉ PODMÍNKY MUSÍ HOSTITELSKÁ ORGANIZACE SPLNIT?

O financování rezidenčního projektu je třeba požádat s návrhem, který obsahuje cíle, očekávaný dopad a dobu trvání. Budete působit jako mentor umělců a kulturních pracovníků: měli byste jim poskytnout prostředí, podporu a vybavení přizpůsobené jejich oboru, aby se mohli soustředit na své individuální nebo kolektivní projekty. Rezidenční projekt by měl sledovat dva z následujících cílů:

 • Objevovat –⁠ objevovat, zkoumat a pracovat na určitém tématu nebo novém konceptu.
 • Tvořit –⁠ zapojit se do kolektivního tvůrčího procesu s cílem vytvořit nové umělecké/kulturní dílo.
 • Vzdělávat se –⁠ rozšířit kompetence účastníků prostřednictvím neformálního vzdělávání nebo spolupráce s odborníkem.
 • Propojovat se –⁠ pracovat na networkingu, posilovat profesní rozvoj účastníků.
 • Transformovat –⁠ umožnit společenskou změnu v souladu s hodnotami a principy Nového evropského Bauhausu.

Organizace může přijmout 1 až 5 mezinárodních umělců a kulturních profesionálů, kteří se musí všichni zúčastnit rezidenčního projektu ve stejném termínu a po stejnou dobu. Rezidence může trvat od 22 do 180 dní. Při podávání přihlášky si musíte vybrat jednu z následujících dob trvání:

 • krátkodobý rezidenční projekt: 22 až 60 dní,
 • střednědobý rezidenční projekt: od 61 do 120 dní,
 • dlouhodobý pobytový projekt: 121 až 180 dní.

JAKÝ JE HARMONOGRAM VÝZVY?

Proces podávání žádostí se skládá ze dvou fází. V první fázi je kladen důraz na podání žádosti a výběr hostitelských organizací. Úspěšní žadatelé postupují do druhé fáze, během níž vybírají umělce a kulturní profesionály, kteří se zúčastní jejich rezidenčních projektů. Tato fáze vede ke konečnému výpočtu rezidenčního grantu a podpisu grantové dohody mezi hostitelem a Goethe-Institutem.

Vybrané rezidenční projekty musí být realizovány a dokončeny do jednoho roku od podpisu grantové dohody.

Do dvou týdnů po skončení rezidenčního pobytu je třeba vyplnit zprávu o rezidenčním pobytu, která shrnuje výsledky projektu. Hostitelská organizace také musí předložit podklady prokazující uskutečnění rezidence, jako jsou jízdenky na dopravu, žádosti o vízum, fotografie atd.

Culture Moves Europe otevře v období od jara 2023 do podzimu 2024 čtyři výzvy pro hostitelské organizace.

Třetí výzva je otevřena od 15. března do 15. května 2023 do 23.59 (CET).

Všechny fáze procesu probíhají v angličtině, tedy podání žádosti, podepsání grantové dohody a sepsání zprávy o rezidenci. Jazykové znalosti se však při hodnocení projektu nehodnotí a lze využít online překladatelské nástroje. V každé ze čtyř výzev pro hostitelské organizace můžete podat žádost pouze jednou. Grant na rezidenční pobyt můžete tedy získat až čtyřikrát, musíte však žádat o podporu na jiný projekt a s jinými zúčastněnými umělci a kulturními profesionály.


JAKÁ JE VÝŠE FINANČNÍ PODPORY?

Grant na rezidenční pobyty přispívá na náklady spojené s přijetím zahraničních umělců a kulturních pracovníků a jejich mobilitou.

Náklady hostitelské organizace

Jedná se o příspěvek na náklady organizace spojené s realizací rezidenčního projektu. Částka ve výši 35 eur na den na každého zúčastněného umělce nebo kulturního profesionála slouží k pokrytí nákladů na ubytování, mentorské poplatky, vybavení atd.

Mobilitní grant

Mobilitní grant zahrnuje příspěvek na dopravu a příspěvek na diety pro zúčastněné umělce a kulturní pracovníky. Jako hostitelská organizace jej obdržíte po výběru rezidentů a podpisu grantové dohody. Tyto částky a další příplatky by měla každému účastníkovi přidělit a převést hostitelská organizace. Částka na jednoho účastníka se vypočítá v závislosti na jeho individuálním cestovním plánu a potřebách.

Příspěvek na dopravu

Výše cestovního příspěvku závisí na vzdálenosti a dopravním prostředku účastníků. Vzdálenost mezi místem jejich bydliště a místem pobytu se vypočítá automaticky v procesu online přihlašování. Další informace naleznete v této kalkulačce.

 • Cestovní vzdálenost menší než 600 km: standardní částka 350 eur. Cestování letadlem není povoleno. Je možné pouze v odůvodněných výjimkách (pro osoby se zdravotním postižením, pokud účastníci cestují z ostrova nebo na ostrov bez trajektového spojení, z důvodu vyšší moci nebo vážných osobních okolností).
 • Cestovní vzdálenost 601–5 000 km: standardní částka 350 eur. Účastníci si mohou vybrat, zda budou cestovat letadlem nebo jiným dopravním prostředkem.
 • Cestovní vzdálenost 5 001 km a více: standardní částka 700 eur. Účastníci si mohou vybrat, zda budou cestovat letadlem nebo jiným dopravním prostředkem.
Příspěvek na diety

Příspěvek je stanoven na pevnou částku 25 eur na den na každého umělce nebo kulturního pracovníka. Lze jej použít například na výdaje na stravu, lokální dopravu atd.

Další příplatky

Tyto příspěvky vycházejí z individuální situace a potřeb každého umělce nebo kulturního pracovníka. Jsou poskytovány jako doplněk k mobilitnímu grantu a jejich výši by účastníkovi měla sdělit hostitelská organizace. Částky jsou pevně stanoveny a lze je sčítat. Pro každé doplnění je vyžadován doklad.

 • Zelený příspěvek: 350 eur – získají jej rezidenti, kteří necestují letadlem (tam ani zpět). Platí pouze pro vzdálenosti nad 600 km/jednosměrnou cestu. (Pokud účastníci cestují letadlem, Culture Moves Europe za ně zaplatí příspěvek do fondu na kompenzaci CO2 Atmosfair).
 • Zámořské země a území nebo nejvzdálenější regiony: 150 eur – pro cesty do nebo ze zámořských zemí a území nebo nejvzdálenějších regionů. V obou směrech cesty.
 • Příspěvek na vízum: 80 eur – na výdaje spojené s vyřizováním víz.
 • Příspěvek pro osoby se zdravotním postižením: až 75 eur na den na rezidenta – program nabízí podporu pro osoby se zdravotním postižením umělcům a kulturním pracovníkům, jejichž zdravotní postižení ovlivňuje jejich schopnost realizovat projekt mobility. Rozpočet bude dohodnut s týmem Culture Moves Europe podle individuálních potřeb.
 • Příspěvek pro rodiny: 100 eur – podpora pro osoby s dětmi mladšími 10 let. Částka je pevně stanovena bez ohledu na počet dětí.

JAKÁ JSOU HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Žádost bude hodnocena na základě následujících kritérií:

 • Poskytuje rezidenční projekt účastníkům odpovídající podporu a zázemí? Například pokud jde o plánování, prostředí, ubytování atd.
 • Je proces výběru rezidentů jasně popsán a odůvodněn?
 • Působí hostitel jako mentor a spolupracovník rezidentů?
 • Je projekt rezidenčního pobytu relevantní pro práci a aktivity žadatelů i pro cíle Culture Moves Europe?
 • Má rezidenční projekt dlouhodobý dopad a přínos? Například pro hostitele i účastníky, na místní a/nebo národní umělecký a kulturní ekosystém/sektor.
 • Zohledňuje projekt udržitelnost a environmentální problematiku?

JAK PODAT ŽÁDOST?

Projekt Culture Moves Europe realizuje Goethe-Institut z pověření Evropské komise.

Přihlášky podávejte prostřednictvím portálu Goethe-Application Portal.


KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ?

Více informací najdete na webu Evropské komise v části o programu Culture Moves Europe a přímo u výzvy pro hostitelské organizace.

Přínosné informace naleznete také v sekci často kladené otázky (FAQ).

Question Time: 

ZDROJ: KREATIVNÍ EVROPA
Přejít nahoru